Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ


„Občanské sdružení za záchranu Zámečku Pardubice“

Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je:
  ”Občanské sdružení za záchranu Zámečku Pardubice” (dále jen „sdružení”).
 2. Sídlo sdružení je na adrese Čechovo nábřeží 517, Pardubice 530 03.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona
  č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují zastánci a ochránci kulturních památek
  k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek a kulturních hodnot.

Čl. II
Cíle činnosti

 1. Cíl činnosti sdružení vyplývá již z jeho názvu a je převážně zaměřen na působení v areálu kulturní památky Larischova vila, tzv. Zámeček (dále jen „Zámeček“).

Zahrnuje zejména:

a) jednání s vlastníky dotčené památky, vlastníky přilehlých nemovitostí a příslušnými úřady o záchranných, stavebních a jiných pracích na památce,

b) pracovní aktivity při záchranných, stavebních, stavebně konzervačních a jiných pracích,

c) získávání finančních podpor z různých zdrojů a jejich shromažďování na kontě sdružení,

d) shromažďování materiálů o památce (historická data, fakta, vyprávění, fotografie), jejich zpracování a prezentace,

e) pořádání akcí, které seznámí širší veřejnost s prací sdružení, povedou ke zpopularizování jeho činnosti a získání dalších zájemců o památku,

f) pořádání besed s odborníky, kteří mají blízký vztah k památce,

g) pomoc při záchraně historických a kulturních objektů v okolí,

h) navazování kontaktů se sdruženími obdobného charakteru,

i) aktivní spolupráce s pracovníky obecních a městských úřadů v okolí památky.

 

 1. V rozsahu činností podle čl. 2, odst. 1 může sdružení vyvíjet i vedlejší hospodářskou

činnost, zejména organizační, zprostředkovatelskou a vydavatelskou.

 Čl. III

Majetkové poměry a hospodářská činnost sdružení

 

 1. Sdružení je samostatnou právnickou osobou, která je oprávněna nabývat jak movitý, tak nemovitý majetek;
 2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) výnosy majetku,

c) členské příspěvky,

d) dotace a granty

e) výnosy z hospodářské činnosti sdružení.

 1. Členové sdružení neručí za závazky sdružení a sdružení neručí za závazky členů.
 2. O svém hospodaření vede sdružení evidenci dle platných právních norem.

Čl. IV
Členství ve sdružení

 1. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí s cíli sdružení
  a jeho stanovami.

  1. Přihlášku ke členství v písemné formě přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas většiny sdružení.
  2. Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva sdružení.
  3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
  4. Členství zaniká
   — doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
   — rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
   — nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
   — úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení
  5. Člen má právo
   — účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
   — účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
   — předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
   — podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
  6. Člen má povinnost
   — dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení;
   — platit členské příspěvky

Čl. V
Členský příspěvek

 1. Členský příspěvek právnické osoby činí 100 Kč (slovy: Jednosto korun českých) a je splatný nejpozději do konce druhého měsíce kalendářního roku, na který je placen. V případě, kdy se jedná o nového člena, je členský příspěvek splatný nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky.
 2. Jak fyzické, tak právnické osoby jsou oprávněny dobrovolně zaplatit vyšší členský příspěvek.
 3. Členská schůze může stanovit jinou výši členského příspěvku, popř. rozhodnout, že členský příspěvek se vypočítává pro každého člena samostatně podle kritérií, které stanoví členská schůze.

Čl. VI
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení

Čl. VII
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členská schůze
  — schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí    těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
  — volí výbor sdružení;
  — schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  — přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena;
  — určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  — stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

Čl. VIII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je tříčlenný a jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí pokladníka. Předseda sdružení je volen členskou schůzí. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor
  o sudém počtu přítomných/všech členů).
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
  — na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  — připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…
 3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. (V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení). Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Čl. IX
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Čl. X

Zakladatelé sdružení a přípravný výbor

 1. Zakladatelé sdružení jsou členové přípravného výboru.
 2. Zakladateli sdružení jsou:

a)      MgA. Tomáš Novotný

Trvalé bydliště: Čechovo nábřeží 517, 530 03 Pardubice

MgA. Tomáš Novotný je zároveň předsedou sdružení.

 

b)     PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.

Trvalé bydliště: Nábřeží závodu Míru 1835, 530 02 Pardubice

PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D. je zároveň místopředsedou sdružení pro historii.

 

c)      Michaela Horká

Trvalé bydliště: Bezručova 17, 602 00 Brno

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 3. MgA. Tomáš Novotný, trvale bytem Čechovo nábřeží 517, 53003 Pardubice je v souladu s § 6, odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru sdružení.

 

V Pardubicích dne 13. června 2011

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.